Vína a řemeslná piva nezasíláme v pátek, ani před dny volna z důvodů nutnosti skladování v chladu, což v prostorách přepravce není zajištěno. Zachování kvality je pro nás prioritou.

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, dále jen „Nařízení GDPR“) Vás v rámci těchto zásad informujeme zejména o tom:

 • jaké osobní údaje zpracováváme
 • k jakým účelům osobní údaje využíváme
 • jakou dobu osobní Vaše údaje uchováváme
 • zda a komu je poskytujeme
 • jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů
 • jakým způsobem tato práva můžete uplatnit

 

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje:

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 Nařízení GDPR je společnost WINE SPIRIT, spol. s r.o., IČO: 28617894, se sídlem Šeříková 466, PSČ 747 66, Dolní Lhota, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě pod spisovou značkou C 35038 (dále jen „Správce“) a jako Správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pokud budete mít dotazy nebo budete chtít uplatnit svá práva ohledně nakládání s osobními údaji, obraťte se prosím na nás:

1.1   adresa pro doručování poštou či osobně Orebitská 1137/11, 702 00 Ostrava Přívoz (provozovna),

1.2   adresa elektronické pošty info@lahodnavina.cz,

1.3   telefon +420 558 845 544

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány:

Zpracovávány budou pouze ty osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s využíváním Vámi vyžádaných a námi poskytovaných zboží či služeb v rámci objednávky resp. kupní smlouvy. Jedná se tak nejčastěji o tyto údaje:

 1. identifikační údaje (jméno a příjmení, popř. datum narození, IČ)

 2. adresné údaje (zejména adresa místa trvalého pobytu, případně adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikátor datové schránky)

 3. popisné údaje (zejména akademický titul apod.)

 4. síťové identifikátory (IP adresa, identifikátor počítače, identifikátor sítě apod.)

 5. předmět objednávky (specifikace zboží či služeb, množství, cena)

 6. fakturační údaje (bankovní spojení Kupujícího, variabilní symbol, výše úhrady, datum přijetí úhrady)

 7. soubory cookies

 8. další nebo jiné online identifikátory

 9. další údaje poskytnutí Kupujícím dobrovolně za účelem řádného poskytnutí zboží či služeb.

Zdroj osobních údajů: osobní údaje získáváme od Vás, pokud jste osobou, která s námi uzavřena kupní smlouva.

Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o Vaší aktivitě.

3. K jakým účelům osobní údaje využíváme:

3.1  Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i bez Vašeho souhlasu (ze zákonných důvodů):

 1. v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy uzavřené mezi správcem a Vámi,

 2. v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis (např. archivace účetních záznamů, plnění zákonem uložených oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci apod.),

 3. v rozsahu nezbytném pro komunikaci s Vámi,

 4. v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů – přímý marketing (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů),

3.2  Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. Poskytnutí údajů o Kupujícím poptávaném zboží či službách a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Správcem a kupujícím, které jsou nutné pro včasné nebo řádné poskytnutí služeb včetně dodání zboží. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.

 2. Zlepšení kvality našich služeb.

 3. Případné zobrazování nabídek a obchodních sdělení na základě zájmu Kupujícího.

 4. Zobrazování obsahu, který odpovídá individuálním potřebám Kupujícího.

 5. Provádění analýz a měření využití služeb nabízených a poskytovaných Správcem.

4. Jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme:

4.1   Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu či jiného právního titulu mezi Kupujícím a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

4.2   Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů, nemáme-li jiný zákonný důvod k jejich zpracování nebo souhlas se zpracováním.

4.3   Kupující může kdykoliv využít některého ze svých dále popsaných práv.

5. Zda a komu osobní údaje poskytujeme, kdo k nim bude mít přístup:

5.2   Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.

5.2   K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby. Partneři, kterým osobní údaje Kupujícího svěřujeme, jsou rovněž schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům Kupujících či k jejich jinému zneužití.

5.3   Třetími stranami, které mohou mít přístup k osobním údajům Kupujícího v nezbytném rozsahu, jsou:

 1. osoby podílející se na poskytnutí služeb nebo s poskytnutím služeb přímo souvisejících a na realizaci plateb,

 2. osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů,

 3. osoby, které pro Správce zajišťují zabezpečení a integritu našich služeb, technický provoz určité služby, provozovatelé technologií a další služby, které využívá v souvislosti s provozováním webových a dalších služeb,

 4. provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou,

 5. osobní a platební údaje Kupujícího budou uloženy také na straně příslušné platební brány či banky,

 6. smluvní dopravci za účelem doručování zásilek.

5.4   Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země. Veškerá data jsou ukládána na území zemí EU, nebo zemí, které jsou EU stanoveny jako bezpečné.

6. Bezpečnost osobních údajů zákazníka:

K ochraně osobních údajů přistupujeme s maximální obezřetností a využíváme dostatečné zabezpečení.

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními technologiemi a postupy, které průběžně kontrolujeme a aktualizujeme. Za účelem lepšího zabezpečení osobních údajů Kupujícího je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a webovými stránkami Správce šifrovány.

E-mailová korespondence není bezpečnou formou komunikace, což Kupující bere na vědomí. Správce umožní takovou komunikaci rovněž šifrovanou, avšak pouze za předpokladu, že Kupující disponuje takovým technickým řešením, které takový druh komunikace umožňuje i jemu.

7. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

7.1   Kupující bere na vědomí, že není povinen Správci poskytnout jakékoliv osobní údaje a jejich poskytnutí je dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nebude Správce schopen Kupujícímu prodat a dodat zboží či služby.

7.2   Podle Nařízení GDPR má Kupující právo u Správce:

 1. požadovat přístup k osobním údajům, které o Kupujícím zpracovává a získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení GDPR,

 2. požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné a požadovat výmaz osobních údajů v určitých případech,

 3. požadovat omezení zpracování svých osobních údajů,

 4. získat osobní údaje, které se jej týkají ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, a předat je jinému správci,

 5. vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,

 6. být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech a

 7. další práva stanovená v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a v obecném Nařízení GDPR

7.3   Každé z těchto práv může Kupující uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 1. těchto Zásad.

7.4   Pokud Správce obdrží takovou žádost, bude Kupujícího informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho (1) měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva (2) měsíce. Každý uživatel (Kupující) využívající služby Správce má možnost získat přehled veškerých osobních údajů, které o něm Správce eviduje.

7.5  V případě nevyhovění žádosti Kupujícího, je Správce povinen informovat Kupujícího bezodkladně, nejpozději do jednoho (1) měsíce od doručení o důvodech nepřijetí opatření.

7.6   V určitých případech, kdy je žádost Kupujícího nepřiměřená nebo nedůvodná (zejména v případech zjevně nedůvodných, nepřiměřených či opakujících se žádostí), není Správce povinen podle Nařízení GDPR zcela nebo zčásti takové žádosti vyhovět. Správce je rovněž oprávněn stanovit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů.

7.7   Kupující, jako subjekt údajů, má vždy právo se obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.8   Pokud Správce obdrží od Kupujícího žádost, avšak pojme důvodné podezření či pochybnost o totožnosti žadatele, je oprávněn žadatele požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

7.9   V případě, že se Kupující domnívá, že Správce zpracovává osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje práv Kupujícího, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochrnu osobních údajů či má právo požádat o soudní ochranu.

8. Jakým způsobem tato práva můžete uplatnit a jak kontaktovat Správce:

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud budete chtít uplatnit svá zákonná práva, nebo vyslovit nesouhlas s dalším zasílám obchodních či jiných marketingových sdělení Správce, můžete jej kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 1. Těchto Zásad.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 8.7.2020